Algemene voorwaarden

artikelen-icon-marcel-plaatsman-teksten

Als je besluit om je teksten te laten schrijven door Marcel Plaatsman Teksten, dan gaan we een samenwerking aan. We moeten allebei iets doen: ik moet schrijven, jij als opdrachtgever moet mij daarvoor betalen. Dat spreekt natuurlijk vanzelf, maar om misverstanden te voorkomen heb ik een en ander hieronder samengevat in mijn algemene voorwaarden. Belangrijker nog dan deze bepalingen vind ik een goed onderling vertrouwen, dan valt er altijd te overleggen en kunnen we op een goede manier met elkaar rekening houden.

1. Marcel Plaatsman Teksten

1.1. Opdrachtnemer is Marcel Plaatsman, eigenaar van Marcel Plaatsman Teksten.

1.2. De algemene voorwaarden zijn geldig voor de opdrachtnemer, de opdrachtgever en ook voor mogelijke andere partijen die bij de werkzaamheden worden betrokken.

2. Offertes

2.1. De offerte wordt aangeleverd in pdf of als e-mail.

2.2. De offerte is vrijblijvend en blijft een maand geldig.

2.3. De offerte is vertrouwelijk. Ze is niet voor publicatie bedoeld en kan niet worden voorgelegd aan andere partijen.

2.4. De geoffreerde bedragen zijn zonder BTW.

2.5. Akkoord kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. Hierna begint de samenwerking.

3. Samenwerking

3.1. De samenwerking is in wezen een contract, waarbij Marcel Plaatsman Teksten de verplichting heeft het geoffreerde werk te leveren, en de opdrachtgever de verplichting heeft het overeengekomen bedrag te betalen.

3.2. De samenwerking geldt voor onbepaalde tijd. Ze stopt als beide partijen aan hun verplichtingen hebben voldaan.

3.3. Als de opdrachtgever de samenwerking eenzijdig opschort, om wat voor reden dan ook, vervalt voor Marcel Plaatsman Teksten de plicht om de overeengekomen diensten te leveren. Voor diensten die al geleverd zijn, blijft de opdrachtgever wel betalingsplichtig.

3.4. Als een deadline is overeengekomen, zal Marcel Plaatsman Teksten zich aan die deadline houden, binnen de grenzen van wat redelijk mogelijk is. Als voor het behalen van de deadline ook inspanningen van de opdrachtgever nodig zijn, kan de deadline bij het uitblijven daarvan natuurlijk niet gehaald worden. Bij het niet halen van de deadline, om wat voor reden dan ook, spreken opdrachtgever en opdrachtnemer onderling een nieuwe deadline af.

3.5. De opdrachtgever mag kwaliteit verwachten en die levert Marcel Plaatsman Teksten dan ook. Als er verbeteringen of aanpassingen aan de teksten nodig zijn, vallen die onder de service van Marcel Plaatsman Teksten, binnen de grenzen van het redelijke. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud en de eventuele gevolgen daarvan blijft bij de opdrachtgever liggen.

4. Betaling

4.1. De opdrachtgever is verplicht de opgeleverde teksten te betalen. Hiertoe stuurt Marcel Plaatsman Teksten een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.

4.2. Na oplevering is het mogelijk om nog aanpassingen aan de teksten te laten doen. Deze werkzaamheden hebben geen invloed op de betalingstermijn van de factuur.

4.3. Als er na het verstrijken van de betalingstermijn niet betaald is, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht, binnen de grenzen die de wet hieraan stelt. In goed overleg kan een andere regeling worden overeengekomen.

5. Auteursrecht

5.1. Het auteursrecht op de teksten van Marcel Plaatsman Teksten ligt bij Marcel Plaatsman.

5.2. Na betaling wordt het publicatierecht overgedragen aan de opdrachtgever. Indien er niet of onvolledig betaald is, heeft de opdrachtgever formeel niet het recht om de teksten te publiceren of anderszins te gebruiken.

5.3. Alleen de opdrachtgever mag de teksten gebruiken. Ze kunnen niet door derden worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van Marcel Plaatsman Teksten.